Spracovanie osobných údajov

V podmienkach SR sa uvedené nariadenie GDPR premietlo do nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného od 25. 5. 2018, ktorý nahradil dovtedy platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spracúvaním osobných údajov sa podľa GDPR rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad:

 • získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie osobných údajov,
 • zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie osobných údajov,
 • poskytovanie osobných údajov prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
 • preskupovanie alebo kombinovanie osobných údajov,
 • obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia osobných údajov,

bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 1. Úvod
 • Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našej stránky a používateľov našich služieb.
 • Tieto pravidlá platia všade tam, kde sme správcami osobných údajov návštevníkov našej webovej stránky a používateľov našich služieb, všade tam kde určujeme účel a význam spracúvania týchto osobných údajov.
 • Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
 • Všade tam kde hovoríme o „nás“ máme na mysli „ZVAM“ – združenie všestranných aktivít pre mládež – záujmové združenie. Pre viac informácií o nás si pozrite sekciu 11.
 1. Ako používame osobné dáta
 • V tejto časti sme stanovili:
 • všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;
  • zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát ktoré sme neobdržali priamo od vás;
  • účel na ktorý osobné údaje spracúvame;
  • právne základy ich spracovania;
 • Môžeme spracovávať údaje o používaní našej webovej stránky a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracovávané na účely analýzy používania webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t.j. monitorovanie a zlepšovanie našej webovej stránky a služieb.
 • Môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našej webovej stránke, alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas.
 • Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazníka), tvoriaceho súčasť webovej stránky. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas.
 • Môžeme spracovávať informácie, (kontaktné údaje) obsiahnuté v, alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorou nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracúvania sú naše oprávnené záujmy a to riadna správa našej webovej stránky a podnikania a komunikácie s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.
 • Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní, alebo správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania sú naše legitímne záujmy a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vašich zákonných práv a práv iných.
 • Okrem špeciálnych účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov, alebo životných záujmov inej fyzickej osoby
 1. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám
 • Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov, alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.
 1. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov
 • Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našej webovej stránky alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu, (alebo zneužitiu), takýchto osobných údajov inými osobami.
 1. Uchovávanie a mazanie vašich osobných údajov
 • Tato časť 5 ustanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.
 • Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel, alebo účely sa nesmú uchovávať dlhšie než je potrebné na tento účel, alebo tieto účely.
 • Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
  • údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovávajú po dobu max. 10 rokov.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5, si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov, alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby
 1. Zmeny
 • Tieto pravidla môžu byť aktualizované zverejnením novej verzie na našej webovej stránke
 • Odporúčame príležitostne túto stránku skontrolovať, aby ste mohli byť zoznámení so zmenami v znením v týchto pravidlách
 1. Vaše práva
 • V tejto časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane osobných údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.
 • Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
  • právo na prístup
  • právo na opravu
  • právo na vymazanie
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo namietať proti spracovaniu
  • právo na prenos údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • právo odobrať súhlas
 • Máte právo potvrdiť, či môžeme spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Ak poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich spracúvaných osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; ak ste odvolali súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; ak namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; ak vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; ak sa vaše osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracúvanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; na splnenie povinnosti podľa zákona 18/2018 Z.z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
 • Za určitých okolností máte právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov, tieto okolnosti sú: ak namieta správnosť osobných údajov; spracúvanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracúvania, ale vy požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; namietate proti spracúvaniu osobných údajov, až do overenia či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vašim súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
 • Máte právo vzniesť námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, akom to právny základ povoľuje. Spracúvanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe nás alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a my nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné údaje; máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v rátanie profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel; máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na úlohy vykonávané z dôvodov verejného záujmu.
 • Máte právo na prenos osobných údajov čo predstavuje: získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, Existujú však výnimky z uskutočnenia prenosu osobných údajov ak sa jedná o: spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; prenos osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb..
 • Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov je:
  • súhlas; alebo
  • ak je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, na ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,
  • ak sa takéto spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdŕžať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.
 • Ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EU vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce, alebo miesta údajného porušenia
 • V rozsahu, akom je právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.
 • Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.
 1. Cookies
 • Cookie je súbor obsahujúci identifikátor, (reťazec písmen a číslic), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku
 • Súbory cookies môžu byť „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“; trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom platnosti vymazaný používateľom; cokies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 • Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.
 1. Cookies ktoré používame
 • Cookies používame na nasledujúce účely:
  • overovanie – súbory cookies používame na vašu identifikáciu pri návšteve našich webových stránok a počas navigácie na našich webových stránkach
  • analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
  • súhlas cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súboru cookies pri prehľadávaní webovej stránky
 1. Správa súborov cookies
 1. Podrobnosti o nás
 • Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje občianske združenie „ZVAM“ – združenie všestranných aktivít pre deti a mládež – záujmové združenie
 • Bolo nám pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) 51987015 a môžete nás nájsť na sídle Kováčová 70, Kováčová 04942
 • Iné možnosti kontaktu na nás:
  • telefonicky na číslo kontaktu uvedené na našej webovej stránke s časti Kontakty
  • e-mailom na e-mail uvedený na našej webovej stránke s časti Kontakty
  • korešpondenčná adresa pre prípad zaslania listovej zásielky uvedená na našej webovej stránke s časti Kontakty
 1. Zdroj
 • Tento dokument bol vytvorený podľa príkladu uverejnenom na webovej stránke: https://marketingart.sk/zakonne-povinnosti/gdpr-implementacia-web-stranka-eshop/, –implementácia GDPR na web stránke

Pre potreby zabezpečenia a organizácie vojenského zážitkového tábora pre deti a mládež s názvom Zóna ALFA 1 je súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby a dieťaťa / detí v zákonnej zodpovednosti dotknutej osoby, predmetom zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, (objednávateľom a poskytovateľom služby – obstarania zážitkového pobytu).

Detaily ohľadne spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a dieťaťa / detí v zákonnej zodpovednosti dotknutej osoby sú uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach, bod 4.7., odkaz: https://www.zonaalfa1.sk/images/docs/vseobecne-zmluvne-podmienky-pdf.pdf