Každá u nás vykonaná vec, si priam žiada ohodnotenie, preto niečo o tom ako budeš hodnotený

Počas absolvovania výcvikového cyklu v tábore realizujeme hodnotenia účastníkov vo viacerých oblastiach, ako sú napr: hodnotenie výcviku, hodnotenie každodenných činností jednotlivca, hodnotenie mimoriadneho činu, hodnotenie pri hrubom narušení táborového poriadku, hodnotenie výsledkov bojovej Hry, Misie

 • Samotný výcvik, je v podstate nosnou časťou tvojho pobytu v tábore. Na každý jeden tvoj táborový pobyt je pripravený plán výcviku zostavený z rozličných oblastí výcviku, ktoré majú svoje predmety výcviku. V rámci takto vytvoreného systému výcviku budeš zbierať body, (max. možný počet získaných bodov) za každý jeden predmet v rámci každej jednej oblasti výcviku.
 • Hodnotenia každodenných činností jednotlivca sú vykonávané v troch základných oblastiach. V oblasti: Disciplína – správanie, Udržiavanie poriadku a Tímová práca. Podobne ako pri výcviku je ako forma hodnotenia zvolené bodové ohodnotenie. Tieto hodnotenia môžu byť buď kladné, alebo záporné vo všetkých uvedených oblastiach.
 • Hodnotenie mimoriadneho činu môže prebiehať vo viacerých rovinách a to v závislosti na tom, aký výsledok, aký prínos pre ostatných malo uskutočnenie činu, ktorý bol kvalifikovaný ako mimoriadny čin. Ide o: 
  • bodové ohodnotenie – počet pridelených bodov závisí od úrovne prínosu tohto mimoriadneho činu.
  • morálne ohodnotenie – najvyšším morálnym ohodnotením je získanie titulu „FRAJER Zóny ALFA 1“
  • vecné ohodnotenie – venovaný vecný dar
 • Hodnotenie hrubého narušenia táborového poriadku môže prebiehať vo viacerých rovinách a to v závislosti na tom, aký následok, aký dosah pre ostatných malo uskutočnenie činu. Ide o:
  • bodové ohodnotenie – počet pridelených záporných bodov závisí od úrovne následkov tohto hrubého narušenia táborového poriadku
  • morálna ujma a nápravné opatrenia – v uvedenom prípade sa vinníkovi / vinníkom počas určenia do „ozdravovacích“ prác prepožičiava titul na dobu určitú,  „Čierny BARON Zóny ALFA 1“
  • organizačné opatrenie – organizačné opatrenia sú najvyšším možným opatrením prijatým za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia negatívnych prejavov a obmedzovania komfortu ostatných účastníkov tábora. Je tým myslené VYLÚČENIE vinníka / vinníkov z ďalšieho pobytu v tábore v rámci daného výcvikového cyklu
 • Hodnotenie výsledkov splnenia úloh a cieľov bojových hier a misií – úlohy v rámci scenára každej hry / misie budú bodovo hodnotené. S narastajúcou náročnosťou (spočiatku na hry, pozdejšie misie), je hodnotených viac oblastí, čo predstavuje nie len samotnú misiu, ale aj jej sprievodné predchádzajúce činnosti ako napr. prieskum či samotnú prípravu na misiu. Taktiež max. počet možných získaných bodov úmerne stúpa s náročnosťou tejto plnenej disciplíny.

Celkové – súhrnné hodnotenia účastníka tábora

 • Tvoje body sčítame za jednotlivé disciplíny osobitne (hodnotenie výcviku, hodnotenie každodenných činností jednotlivca, hodnotenie mimoriadneho činu, hodnotenie pri hrubom narušení táborového poriadku, hodnotenie výsledkov bojovej Hry, Misie), ale taktiež súhrne za všetky disciplíny dohromady. Budeš prekvapený, čo všetko dokážeš, ako si prekonala, či prekonal sám seba.

Čo z týchto hodnotení plynie – na čo majú priamy vplyv?

Určite chápeš že budeme súťažiť. Preto bodovanie, ktoré sa bude vyhodnocovať. Vyhodnotíme najlepšieho jednotlivca v danej disciplíne, najlepšie družstvo v danej disciplíne. Áno, bude aj špecialitka, "RAMBO Zóny ALFA 1". Tento výnimočný titul bude udelený tomu z vás, kto získa dohromady za všetky disciplíny najlepšie hodnotenie.

A čo viac, sme predsa vojenský zážitkový tábor, budeme sa povyšovať, dúfajme že nie degradovať vo vojenských hodnostiach a postupovať vo funkciách. To všetko na základe počtu dosiahnutých bodov. Preto pamätaj, zbieranie bodov je fajn. Dovedú ťa k povýšeniu!