Vážení rodičia, chcete aby Vaše dieťa, mládežník, Vás prekvapil svojim vynoveným prístupom k denným povinnostiam a poriadku vo svojich veciach - svojom brlôšteku? Chcete zažívať prekvapenia zo zmeny správania sa svojej ratolesti smerom k lepšiemu, chcete aby Váš chlapec, dievča sa stali viac samostatnými, aby vedeli rešpektovať autority? Dovoľte nám prosím, aby sme sa pokúsili prispieť k realizácii týchto zmien.

Niečo v skratke o táborovom, výcvikovom programe

Tak, ako sme už na viacerých miestach spomenuli, našim zámerom je postupné odovzdávanie vedomostí, skúseností a zručností účastníkovi daného projektu a to predovšetkým plnením základného a pokračovacieho odborného výcviku (skalolezectvo – uzly práca s lanom, sebaobrana, základy prežitia v teréne, zdravotná príprava, strelecká príprava, taktická príprava, kondičná a poradová príprava, spojárska príprava, topografická príprava, nočný výcvik). Starší účastníci tábora, „veteráni“, potom majú možnosť výberu doplnkového špeciálneho odborného výcviku (strelecký výcvik – kurz mladého ostreľovača, potápačský výcvik – základy potápania / práce pod vodou, špeciálny taktický výcvik – kladenie a odstraňovanie „pascí“, spojársky výcvik – komunikačné prostriedky / mladý rádiotelefonista).

Toto všetko je zabezpečené viacročným výcvikovým programom. V podstate ide o to, že účastník projektu, (dieťa, mládežník), každým absolvovaním nového turnusu tábora – výcvikového cyklu, získava vyššie tzv. odborné vzdelanie, graduje jeho pripravenosť na plnenie náročnejších hier „bojových“ misií, ktoré sú vyvrcholením každého táborového pobytu. Celý tento proces je podporovaný množstvom motivačných prvkov ako napr. postup vo funkciách, získavanie vojenských hodností, výber špecializácie pre ďalší pokračovací výcvik, súťaže medzi družstvami a iné, ... (viac v sekcii určenej pre Vaše dieťa, Čo sa u nás naučíš?).

Prakticky to bude vyzerať tak, že vaše dieťa, mládežník bude zaradené do družstva podľa počtu už absolvovaných výcvikových cyklov, svojich dosiahnutých výsledkov v predošlom turnuse – výcvikovom cykle a v rámci tohto družstva bude plniť nový, odborne náročnejší výcvikový cyklus. Záverečným vyvrcholením každého výcvikového cyklu bude plnenie špeciálnej zážitkovej hry, misie so scenárom v ktorom budú overené zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas predchádzajúcich výcvikových cyklov. Každá z realizovaných hier, misií je v podstate súťažou medzi jednotlivými družstvami, kde na základe stanovených pravidiel, postupov a požadovaného konečného cieľa pre danú hru, misiu je družstvo hodnotené nezávislým komisárom / komisármi, (spravidla inštruktorom / inštruktormi iného ako vlastného družstva). Víťazné družstvo je ocenené v rámci záverečného slávnostného ceremoniálu za prítomnosti vás - rodičov.

Tí, čo zatiaľ neabsolvovali žiadny výcvikový cyklus v tábore Zóna ALFA 1 a ani obdobný výcvik v inom podobnom tábore, budú plniť výcvikový program od začiatku - 1. výcvikovým cyklom.

Samozrejme vojenský zážitkový tábor Zóna ALFA 1 nie je len o plnení výcvikového programu v danom turnuse, ale taktiež o dodržiavaní Etického kódexu tábora, čo predstavuje výchovu v oblastiach medziľudských vzťahov, dodržiavania poriadku, denného programu, disciplíny a zodpovednosti za zverené úlohy. Všetky tieto tzv. denné povinnosti sú neustále vyhodnocované, sú prijímané špeciálne oparenia v prípade potrebnej nápravy, či už viac, alebo menej atraktívne a sú taktiež predmetom súťaže s vyhodnotením na záverečnom slávnostnom ceremoniáli.

Hodnotenie účastníkov vojenského zážitkového tábora Zóna ALFA 1 je jednou z najdôležitejších činností v rámci celého pobytu účastníkov v tábore. Každý človek, deti a mládež nevynímajúc, ktorý je ochotný sa niečo nové naučiť, v niečom sa zdokonaliť, by mal byť za svoju snahu ohodnotený a po zásluhe odmenený – len vtedy to predstavuje vyššiu motiváciu na dosiahnutie ešte väčších cieľov.

Výsledky hodnotenia účastníkov tábora sú v konečnom dôsledku využité pre viacero motivačných prvkov ako sú napr:

  • súťaž o najlepšieho jednotlivca (najviac získaných bodov) za plnenie výcviku v danom Pláne výcviku počas absolvovaného výcvikového cyklu.
  • súťaž o najlepšie družstvo (najviac získaných bodov) za každodenné dosahované výsledky.
  • súťaž o najlepšie družstvo – taktickú jednotku pri hodnotení splnenia výsledkov a cieľov počas bojovej hry, misie.
  • súhrnné bodové ohodnotenie jednotlivca, kde výška bodového ohodnotenia určuje udelenie – povýšenie do hodnosti.
  • špeciálne ohodnotenie jednotlivca, alebo celého družstva pri vykonaní mimoriadneho činu – „Frajer Zóny ALFA 1
  • Špeciálne ohodnotenie jednotlivca ako najefektívnejšieho účastníka výcvikového cyklu na základe súhrnného bodového ohodnotenia za všetky disciplíny dohromady – získanie titulu „RAMBO Zóny ALFA 1“.
  • Špeciálne ohodnotenie jednotlivca ako najväčšieho smoliara pri vynaložení maximálnej snahy o čo najlepšie výsledky - získanie titulu "ŠVEJK Zóny ALFA 1".

Je pravda, že súčasťou hodnotenia je aj záporné hodnotenie za hrubé narušenie táborového poriadku, kde sa vinníkovi prepožičiava titul „Čierny BARON Zóny ALFA 1“.