Pokiaľ hovoríme o bezpečnosti účastníka táborového turnusu, máme na mysli NAJDÔLEŽITEJŠIU úlohu pre všetkých zodpovedných funkcionárov participujúcich na riadení a organizácii táborového turnusu.

  • Každé dieťa, mládežník, má výnimočné právo použiť heslo STOP v prípade, že je presvedčené, že práve plnené výcvikové úlohy sú nad jeho sily, že sa necíti na ich vykonanie a má obavy z možnosti zlyhania. V takomto prípade nemá právo žiadny inštruktor, ani veliteľ tábora dieťa, mládežníka do výcvikovej úlohy nútiť. Dieťa, mládežník bude v danom prípade poverený inými úlohami s nižšou náročnosťou, pokiaľ to práve prebiehajúci výcvik dovolí.
  • Pred každým plnením špeciálnej výcvikovej úlohy otestuje pripravené cvičisko – výcvikové prostredie ako prvý jeden z inštruktorov za účelom odhalenia možných technických vád cvičiska – výcvikového prostredia.
  • Pred každým výcvikom, kde je potrebná špeciálna výstroj bude zodpovedným inštruktorom výcviku kontrolovaná jej atestácia.
  • Každý odborný výcvik, streľba, potápanie, horolezectvo, sebaobrana a iné, budú vykonávané pod vedením školeného inštruktora / inštruktorov či už interného, alebo externého, s povolením na vykonávanie takejto inštruktorskej činnosti.
  • Pri každej pripravovanej zážitkovej hre / bojovej misii budú od samotného počiatku prípravy zdôrazňované bezpečnostné pravidla zaobchádzania s použitou výstrojov a výzbrojou počas týchto aktivít a ich dodržovanie bude nekompromisne kontrolované počas celého priebehu zážitkovej hry / bojovej misie dozorujúcim komisárom.
  • Všetci účastníci zážitkového tábora budú poučení o dodržiavaní pravidiel bezpečnosti v ubytovacích priestoroch, čo bude inštruktormi družstiev neustále kontrolované.